Historie festivalu

Cílem festivalu je především prezentace Jakuba Jana Ryby jako renesanční osobnosti a umělce mimořádných talentů. Rybův festival představuje nejen jeho duchovní a instrumentální hudební tvorbu, ale akcentuje i přesahy jeho literárního a edukativního díla. Ukazuje tedy pravou tvář Rybovy osobnosti nejen jako autora České mše vánoční. Festival představuje Rybovo dílo v takovém kontextu, v jakém ho zatím neznáte. Současně nejen Rybova hudba zaznívá ve špičkové interpretaci na místech Rybovy působnosti a s péčí, která mu náleží. Rybův festival je pořádán ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem, Společností Jakuba Jana Ryba, Římskokatolickou farností Starý Rožmitál a dalšími subjekty na místech "Rybova kraje". V Rožmitále pod Třemšínem, v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy,  na zámku v Březnici, ve Starém Rožmitále a v Rybově rodišti v Přešticích. 

2018

V roce 2018 jsme v rámci Zakládajícího 1. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby realizovali v Rožmitále pod Třemšínem symfonický a komorní koncert, konferenci a interpretační kurzy. Pro 2. ročník v roce 2019 jsme realizovali vedle symfonických a komorních koncertů a konference jednu novinku: skladatelskou soutěž, která ročník 2019 nově uvedla. Ke každému koncertu předcházel dramaturgický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozornily na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova života či genia loci jednotlivých míst, kde se koncerty konaly.

Skladatelská soutěž Jakuba Jana Ryby, jejíž první ročník proběhl od října 2018 do února 2019, byl zaměřen na tvorbu nové liturgické hudby, která v současnosti téměř nevzniká. Hlavním cílem bylo motivovat soudobé skladatele všech generací k tvorbě duchovní hudby, která bude moci sloužit v každodenní liturgii. V porotě soutěže zasedli přední čeští regenschori Vladimír Roubal, Josef Kšica a Petr Kolař, skladatelskou obec zastoupili Miroslav Kubička a její mladší generaci Miloš Orson Štědroň. Tři oceněné skladby z deseti přihlášených kompozic budou pak vydány tiskem a šířeny na jednotlivé kůry, pro které sám Ryba psal přesně tuto hudbu.

2019

2. ročník festivalu Jakuba Jana Ryby byl zahájen symbolicky po velikonočních svátcích. Dne 28. dubna 2019 zazněl v rožmitálské premiéře Rybův violoncellový koncert C dur, který byl zkomponován v roce 1800. Je to dílo neobvyklého rozměru a technické náročnosti, možná že právě z těchto důvodů nebo z důvodu absence jakékoliv moderní edice tohoto díla tato skladba doznala v současnosti jen jedno živé provedení  a jednu studiovou nahrávku. Mezi mnoha cíli tohoto ročníku festivalu je i vytvoření kritické edice (urtextu) a praktického vypracování sólového partu, kterého se s nadšením ujal sólista tohoto koncertu Eduard Šístek, renomovaný violoncellista mladší generace a člen České filharmonie. K tomuto nesporně pozoruhodnému dílu zazněla Schubertova Symfonie č. 5 B dur, kterou její autor vytvořil v roce 1816, tedy pouhý rok po Rybově smrti. Jejich osudy mají některé styčné body: oba pocházeli z učitelského prostředí, i Schubert toto povolání nějaký čas vykonával, oba se velmi obtížně probíjeli životem a prosazovali se na skladatelském kolbišti, oba se v mnohém inspirovali Mozartem, Schubert zejména v této symfonii. Obě skladby zazněly v podání komorního orchestru L'Armonia Terrena, který se systematicky věnuje objevování a interpretaci skladeb klasicismu a raného baroka. Se svým dirigentem Zdeňkem Klaudou se zasloužili o první nahrávku Rybova latinského Stabat mater a o jeho vrácení na koncertní pódia. Za tuto nahrávku byli oceněni prestižní cenou Diapason D'Or Decouverté.

Festival Jakuba Jana Ryby geograficky pokračoval v objevování krás rožmitálska v barokním areálu Skalka u Mníšku pod Brdy. Dramaturgie tohoto koncertu byla postavena okolo Rybova flétnového kvartetu C dur, který tentokráte zazněl v podání interpretů na dobové nástroje: významné flétnistky  Jany Semerádové a jejího souboru Collegium Marianum. Dále byl doplněn skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Luigiho Boccheriniho, které vznikly v jeho těsné historické blízkosti. Bylo zajímavé sledovat jak rybovská specifika, tak zároveň obdivovat, jak toto kontrapunkticky bohaté a invenční komorní dílo obstálo ve srovnání se skladbami světově uznávaných mistrů.

Poté se koncertní dění festivalu vrátilo zpět do Rybova Rožmitálu, konkrétně do kostela Povýšení sv. Kříže, kde Ryba prožil většinu svého muzikantského života jako regenschori. Na varhany, jejichž klaviatury se dotýkaly prsty Jakuba Jana, zahrál náš přední varhaník Adam Viktora Rybův novátorský cyklus Novae et liberae cogitationes. Dále zazněla jeho liturgická hudba z unikátního cyklu Cursus sacro harmonicus původně komponovaného pro město Plzeň. Program byl zakončen skladbou Jaroslava Krčka Aramejský otčenáš. Autor v roce 2019 oslavil své 80. narozeniny. Skladby zazněly v provedení souboru L'Armonia Terrena Ensemble a L'Armonia Terrena Vocale pod vedením Zbyňka Müllera.

Ideovým centrem festivalu byla opět konference věnovaná soudobé duchovní tvorbě, její krizi a hledání východisek. Na této konferenci byly prezentovány výsledky práce, která vzešla z minulého nesmírně plodného ročníku. Konference se konala v Zasedací síni městského úřadu v Rožmitále pod Třemšínem a zúčastnili se jí současní skladatelé a odborná i laická veřejnost. Cílem každoročního konání konference je odpovědět na palčivé problémy současnosti v duchu Rybovy osobnosti, tj. činy, v tomto případě vznikem nové hudby a jejím šířením.

Pravidelnou součástí festivalu je i Mše svatá obětovaná za Jakuba Jana Rybu, která v roce 2019 proběhla v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí Rožmitálu pod Třemšínem.

Dějištěm dalšího komorního koncertu byl zámek Březnice, kde vystoupilo Škampovo kvarteto s flétnistou Jaroslavem Pelikánem a představili program s druhým Rybovým flétnovým kvartetem F dur, který tentokráte zazněl na moderní nástroje a bylo tedy zajímavé konfrontovat interpretační přístupy i čistě barevné dispozice dobových a moderních nástrojů. V rámci tohoto koncertu zazněla skladba soudobého autora Jaroslava Pelikána Trio pro flétnu, violu a violoncello, jejímž uvedením jsme chtěli poukázat na nutnost nové tvorby, která tak Rybovi ležela na srdci. V druhé půli pak zaznělo Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č. 3 z pera Ludwiga van Beethovena. I zde je odkaz na Rybovy myšlenky. Ryba sám sebe vnímal jako skladatele, který svou tvorbou kultivuje posluchače ze svého okolí a připravuje je na to, aby byli schopni vnímat vrcholnou tvorbu takových mistrů jako byl Mozart nebo Beethoven. V tomto smyslu se v něm projevovalo jeho didaktické založení i nesmírná pokora a skromnost.

Závěrečný koncert patřil světové premiéře jednoho z nejpozoruhodnějších děl Jakuba Jana Ryby Nešporním zpěvům. Toto dílo není jen důkazem jeho hudebního talentu, ale i literárního. Jedná se totiž o zhudebnění jeho vlastního přebásnění liturgických textů a v dobovém kontextu jde o zcela unikátní počin. I u této skladby společně s plánovaným uvedením vznikla kritická edice, která primárně poslouží jejím prvním interpretům, ale je též součástí péče o Rybův odkaz. Provedení tohoto velkolepého díla bylo svěřeno Pražskému baroknímu orchestru a jeho dirigentovi Jakubu Kydlíčkovi. Jedná se o orchestr studentů Pražské konzervatoře a navazujeme tím na vystoupení studentského orchestru Plzeňské konzervatoře, který zahajoval minulý ročník pod taktovkou Jiřího Štrunce. Ryba téměř celý svůj produktivní život zasvětil práci s mládeží, a tudíž se mu touto cestou snažíme vzdát hold a upozornit    na tento rozměr jeho osobnosti. Pražský barokní orchestr doplnil sbor Pražské konzervatoře a kvartet mladých sólistů Markéty Böhmové, Lucie Hilscherové, Jakuba Kośe a Václava Jeřábka.

Nedílnou součástí festivalu Jakuba Jana Ryby jsou i workshopy, které jsou inspirovány jeho didaktickým odkazem a celoživotní systematickou prací s mládeží. Workshopy jsou zaměřeny na liturgickou hudbu   a jsou určeny pro její interprety a skladatele (kontrapunktické skladebné techniky) s cílem posunout jejich dovednosti a technickou úroveň a tímto suplovat absenci možností vzdělávání v tomto konkrétním oboru.

V období srpna až prosince 2019 byla realizována příprava a výroba propagačního produktu CD s nahrávkami skladeb uvedených v rámci 2. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2019.

2020

Třetí ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020 proběhl vzhledem k pandemii SARS CoV-2 v náhradním podzimním termínu a ve výrazně redukované podobě oproti původnímu dramaturgickému plánu akcí. Z tohoto důvodu Rybův festival letos na třech koncertech publiku představil převážně Rybovo komorní dílo, výjimkou bylo uvedení Koncertu pro lesní roh a orchestr Es dur v podání Zuzany Rzounkové, Symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň a dirigenta Jiřího Štrunce.

Dne 28. září 2020 proběhlo na zahajovacím koncertě v Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem žehnání novému CD "Concertos" s Rybovou koncertantní hudbou, kterého se laskavě ujal Pater Petr Misař. CD pochází z dílny významného partnera Rybova festivalu, pražského vydavatelství Nibiru Publishers. Děkujeme tímto panu Ing. Tomáši Janečkovi za letitou spolupráci a laskavou podporu našich aktivit.

https://www.nibiru-publishers.com/detail/concertos/ 

Na koncertech symfonické a komorní hudby se v roce 2020 představili mladí i renomovaní umělci, kteří se ujali nejen skladeb Jakuba Jana Ryby, ale také dalších autorů, zejména jeho současníků. Návštěvníci festivalu se před každým koncertem ponořili nejen do hudebních souvislostí v podobě oblíbených dramaturgických úvodů, následně především do samotné hudební interpretace: hráčky na lesní roh Zuzany Rzounkové, která provedla rožmitálskou premiéru Rybova Koncertu pro lesní roh a orchestr  Es dur, do virtuozní hry houslisty Jiřího Sychy a cembalisty Filipa Dvořáka a v neposlední řadě do bravurního, sofistikovaného a emocionálně kultivovaného výkonu smyčcového kvarteta Rejcha Quartet. Titul Rybův junior letos drží Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň, který vystoupil na zahajovacím koncertě v Rožmitále pod Třemšínem.

Srdečně děkujeme publiku za překvapivě četnou účast i v této usebrané době, všem partnerům a spolupracujícím subjektům za podporu, bez které by nebylo možné Rybův festival realizovat, a v neposlední řadě všem umělcům za vytvoření kouzelné atmosféry plné nevšedních hudebních zážitků. 

Program 3. ročníku 2020 po přesunutí:

Zahajovací koncert, pondělí 28. 09. 2020 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum.

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Po koncertě proběhla beseda s Rybovým interpretem Zuzanou Rzounkovou.

Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur

Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur "Zachránění Andromedy Perseem"

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur

Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň

Zuzana Rzounková - lesní roh

dirigent Jiří Štrunc


Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny nejen pro děti a mládež, úterý 29. 09. 2020.

16.00-18.00. Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby.

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

Seminář o životě a díle Jakuba Jana Ryby a workshopy komorní hry,

lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


Komorní koncert. Pátek 02. 10. 2020 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka.

17.30 prohlídka areálu. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgické průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák

Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur

Nicola Matteis: Aria amorosa, Ground

Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll

Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo

Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta d moll

Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo

Henry Eccles: Ground

Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století

Jiří Sycha - housle

Filip Dvořák - cembalo


Komorní koncert. Pátek 09. 10. 2020, Zámek Březnice.

19.00 Koncert se koná v sekcích Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Libor Mašek

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet č. 1 a-moll

Johann Sebastian Bach-Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a Fuga F-dur

(BWV 527 + BWV 1080 - transkripce pro smyčcové trio KV404a)

Johann Sebastian Bach-Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a Fuga Es-dur

(BWV 526 - transkripce pro smyčcové trio KV404a)

Jakub Jan Ryba: Sonata F-dur pro violu a violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet č. 19 C-dur, "Disonantní", KV 465

Rejcha Quartet

Helena Kornfeld Zemanová, Veronika Manová-housle, Jakub Verner-viola, Libor Mašek-violoncello


Tento koncert byl realizován pouze formou nahrávky a je zachycen na propagačním CD ze 3. ročníku Rybova festivalu:   

Komorní koncert. Přeštice, Kulturní a komunitní centrum. 

Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35. Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d moll. Leoš Janáček: Výběr z cyklu "Po zarostlém chodníčku". Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 "Pocta Janáčkovi".

České filharmonické kvarteto


Původní program 3. ročníku duben/červen 2020 před přesunutím:

Zahajovací koncert, Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Beseda s Rybovým interpretem: Jan Musil

Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr
Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur "Zachránění Andromedy Perseem"
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2

Jan Musil - lesní roh
Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň 
dirigent Jiří Štrunc

Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny, Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

Seminář o životě a díle Jakuba Jana Ryby a workshopy komorní hry
lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán


Symfonický koncert. Plzeň, Sál Konzervatoře Plzeň

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

repríza zahajovacího koncertu


Komorní koncert. Přeštice, Kulturní a komunitní centrum

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35. Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d moll. Leoš Janáček: Výběr z cyklu "Po zarostlém chodníčku". Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 "Pocta Janáčkovi".

České filharmonické kvarteto


Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu.

Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže

18.00. Hudební doprovod Mše sv. dle výběru Jaroslava Pelikána.

Jedno z mnoha poslání Festivalu Jakuba Jana Ryby je i péče o soudobou liturgickou hudbu. V tomto ročníku jsme se poprvé rozhodli využít konání Mše svaté k představení doprovodné liturgické hudby  dle estetiky a funkčnosti tak, jak ji vidí a vybere její garant. Garantem roku 2020 je flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán.


Duchovní koncert. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Věra Hrdinková

Jaroslav Pelikán: Salve Regina
Jakub Jan Ryba: Jesu decus angelicum
Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli
Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina
Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr),
Radovánky nevinných dítek o Vánocích (výběr)
Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)
Jan Bernátek: Čtyři písně na texty žalmů pro nižší hlas a varhany
Bohuslav Martinů: Píseň nábožná
Jan Novák: Gloria
František Gregor Emmert: Magnificat

Markéta Böhmová - soprán, Jarmila Balážová - mezzosoprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, 

L'Armonia Ensemble, Linda Sítková - varhany, Jiřina Dvořáková Marešová - pozitiv
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
dirigentka Věra Hrdinková


Konference - disputace. Rožmitál pod Třemšínem, Zasedací síň Městského úřadu, 10.00 - 13.00
Konference-disputace bude tento rok vedena jako rozbor, kde se budeme zabývat reflexemi a kritickému hodnocení hudebního doprovodu Mše svaté ze dne předcházejícího s přizváním odborné i laické veřejnosti v podobě účastníků zmíněné Mše svaté. Akce bude realizována pod patronátem P. Mgr. Petra Misaře, administrátora Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál.


Komorní koncert. Zámek Březnice. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll. Ervin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto. Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet a moll, op. 132

Bennewitzovo kvarteto


Komorní koncert. Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka.

17.30. Prohlídka areálu. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgické a průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák

Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur. Nicola Matteis: Aria amorosa, Ground. Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll. Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo. Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta d moll. Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo. Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století.

Jiří Sycha - housle, Filip Dvořák - cembalo

Závěrečný symfonický koncert.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově,

17.30. Prohlídka Betlémské kaple,
19.00. Koncert se koná v sekci Rybova vokálně instrumentální duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Adam Viktora

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll, KC 546
Jakub Jan Ryba: Stabat mater (české), N 438
Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámová sonáta D dur, KV 245
Johann Georg Leopold Mozart: Missa in A

Gabriela Eibenová - soprán, Daniela Čermáková - alt,
Jakub Kubín - tenor, Roman Hoza - bas
Ensemble Inégal
dirigent Adam Viktora


Program 2. ročníku Rybova festivalu 2019:

Zahajovací koncert, neděle 28. 04. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum 19.00, sekce Rybova symfonická hudba a sekce Rybův interpret

Dramaturgický úvod: Zdeněk Klauda

Beseda s Rybovým interpretem: Eduard Šístek

Jakub Jan Ryba: Koncert pro violoncello a orchestr C dur
Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur

Eduard Šístek - violoncello 
L'Armonia Terrena
Zdeněk Klauda - dirigent


Komorní koncert, středa 01. 05. 2019 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka, 15.00 prohlídka areálu s průvodcem, 16.00 začátek koncertu, sekce Rybova komorní hudba

Dramaturgický úvod: prohlídka Barokního areálu Skalka vedená správcem areálu spojená s besedou s interprety: Jana Semerádová

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet D dur, KV 285
Joseph Haydn: Divertimento D dur, Hob.II:D9
W. A. Mozart / J. S. Bach: Largo a Fuga c moll, K. 404a / BWV 526
Carl Philipp Emanuel Bach: Duetto e moll, Wq 140
Jakub Jan Ryba: Kvartet C dur

Collegium Marianum:
Jana Semerádová - flétna
Lenka Torgersen - housle
Andreas Torgersen - viola
Hana Fleková - violoncello


Žehnání kříže, pátek 10. 05. 2019 17.00

Procesí od farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále k bývalému morovému hřbitovu a žehnání zrestaurovaného kříže na místě, kde byl původně pohřben Jakub Jan Ryba; po návratu modlitba u Rybova hrobu na farním hřbitově.


Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, pátek 10. 05. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže 18.00


Komorní koncert, pátek 10. 05. 2019, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 19.00, sekce Rybova duchovní hudba

Dramaturgický úvod: Jaroslav Krček

Jakub Jan Ryba:

Novae et liberae cogitationes (pro varhany sólo, výběr)
Offertorium pro III. neděli postní
O Deus ego amo te (árie pro soprán)
Et factus est (árie pro bas)
O Deus ego amo te (Duetto pro soprán a alt)
Offero tibi cor meum (árie pro soprán/mezzo)
Offertorium pro VI. neděli postní

Jaroslav Krček: Aramejský otčenáš

L'Armonia Terrena Vocale: 
Tereza Maličkayová - soprán, Jarmila Balážová - alt, 
Jakub Koś - tenor, Jaroslav Patočka - bas
L'Armonia Terrena Ensemble
Adam Viktora - varhany
Zbyněk Müller - dirigent


Konference - disputace, sobota 11. 05. 2019, Rožmitál pod Třemšínem, zasedací síň Městského úřadu, 10.00 - 13.00 a 15.00 - 18.00


Komorní koncert, středa 15. 05. 2019, Zámek Březnice 19.00, sekce Rybova komorní hudba a sekce Rybův junior

Dramaturgický úvod: Jaroslav Pelikán

Ludwig van Beethoven: Duo pro violu a violoncello Es dur

Jaroslav Pelikán: Trio pro flétnu, violu a violoncello

Ludwig van Beethoven: Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č.3

Jakub Jan Ryba: Kvartet F dur pro flétnu, housle, violu a violoncello

Škampovo kvarteto
Eliška Hejhalová (Rybův junior) a Jaroslav Pelikán - flétna


Závěrečný symfonický koncert, čtvrtek 20. 06. 2019, 20.30 kostel Sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze 1, sekce Rybova vokálně instrumentální hudba

Dramaturgický úvod: přednáška Zdeňka Klaudy, dramaturga Festivalu Jakuba Jana Ryby, o významu literárního odkazu Rybova textu

Jakub Jan Ryba: Nešporní zpěvy (Pět nedělních žalmů a Magnificat)

Markéta Böhmová - soprán, Lucie Hilscherová - alt, 
Jakub Koś - tenor, Václav Jeřábek - bas
Smíšený sbor Pražské konzervatoře
Marek Valášek - sbormistr

Barokní orchestr pražské Konzervatoře 
Jakub Kydlíček - dirigent


Interpretační kurzy a workshopy, neděle 07. - 15. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem

J. Novák/kytara, J. Pelikán/flétna, J. Dvořáková - Marešová/varhany,                               F. Macek/sbory, Z. Klauda/skladba.

Koncert účastníků a lektorů interpretačních kurzů, neděle 14. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.00


Program zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2018: 


MgA. Šimon Kaňka


Základ. Jakub Jan Ryba byl člověk mnoha talentů, přímo renesanční umělec. Proto prvotní hnací silou pro vznik zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby byly odborné diskuse širokého záběru probíhající mezi Zdeňkem Klaudou a Hubertem Hoyerem při spolupráci na přípravě projektu natáčení Rybova Stabat mater. Přirozeným vývojem se k rozvíjející se diskusi původní dvojice přidaly další osobnosti z různých oborů. Konkrétním výstupem se stala myšlenka Skupiny zakladatelů festivalu vyvěrající z jejich společné potřeby vytvořit prostor pro setkávání odborníků  a laické veřejnosti, ve kterém by koncentrovaně rezonovala Rybova díla, jeho myšlenky a podněty. Rádi bychom skrze tuto oduševnělou látku vyvolali pocity, emoce, inspiraci, zamyšlení, poznání či rozjímání a připojili se tím organicky k vlně působící na intelektuální a duchovní rozvoj společnosti.

Obsah. Základní obsahovou náplní festivalu vycházející ze samotné Rybovy činnosti je propojení tří hlavních částí: interpretace hudebního umění, veřejné disputace ve formě hudební konference a edukační činnosti. Náš projekt je v podstatě míněn jako propojení lidí napříč celou hudebně kulturní společností - je věnován jak široké laické veřejnosti, která bude obohacena o provedení Rybových skladeb a o možnost aktivně se podílet na diskusi, tak dětem a mládeži a jejich interaktivnímu vzdělávání na základě Rybových hodnot, ale současně též hudebním vědcům, muzikologům, historikům, kritikům, publicistům a výkonným profesionálním umělcům v oboru klasické hudby, kteří se setkají nejen na platformě nonverbální, ale také verbální. Všechny zúčastněné budeme průběžně motivovat k vyjádření jejich zpětné vazby k tématům festivalu pro uchování živoucí a tvůrčí atmosféry.

Rožmitál pod Třemšínem. Jádrem společenského života festivalu je Rybův Rožmitál. Díky laskavé podpoře vedení Města, Společnosti Jakuba Jana Ryby, Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby a Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál budeme rádi využívat prostory Společenského centra, Podbrdského muzea, ZUŠ Jakuba Jana Ryby, a farního kostela ve Starém Rožmitále. Zde se budou konat koncerty, disputace i workshopy. Naší obecnou snahou je přenést část tohoto života i do Prahy, Plzně a dalších míst pevně spjatých s Rybovým životem.

Život s Rybou. Festival bude veřejnost i samotné umělce provázet v průběhu celého kalendářního roku. Započne svojí hudební částí vždy po odeznění velikonočních svátků se symbolickým vztahem právě k Rybovu dílu Stabat mater a k duchovním otázkám obecně, a to ve dvou sekcích: Rybova hudba a Rybův interpret. V sekci Rybova hudba budeme postupně realizovat koncertní provedení všech dochovaných Rybových skladeb. V sekci Rybův interpret budeme uvádět komentované interpretace autorových skladeb pro sólový nástroj, kdy před každým koncertem proběhne veřejná beseda s daným interpretem. Festival bude pokračovat přes letní měsíce prací  s dětmi, mládeží a mladými umělci            i odborníky. Ti se budou moci zúčastnit dalších ročníků festivalu jako interpreti v sekci Rybův junior. V průběhu workshopového období budeme u hudebních skladatelů iniciovat vznik nových hudební skladeb, které budou ke konci kalendářního roku veřejně ohodnoceny, a na dalších ročnících                je uvedeme jako premiéru v sekci Inspirace Jakubem Janem Rybou.

Osobnosti. Skupina zakladatelů festivalu sestavuje hudební dramaturgii akcí z renomovaných těles a interpretů české i světové hudební scény. Workshopy jsou rozděleny do třech sekcí dle aspektů Rybovy činnosti. Pro zajištění jejich realizace a vedení jsme získali respektované osobnosti v dané oblasti. Prvotní okruhy workshopů dle vzdělávacího aspektu jsou: "Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti skladby" a "Kurzy interpretace hry na flétnu pro mladé umělce a odborníky" - garant Jaroslav Pelikán, "Kurzy interpretace hry na varhany pro mladé umělce a odborníky" - garant Adam Viktora, "Kurzy interpretace sborového zpěvu a sborového zpěvu chrámových sborů pro děti, mladé umělce a odborníky" a "Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži" - garant Jakub Hrubý. Prvotní okruhy workshopů dle literárního aspektu jsou následovné: "Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební publicistiky" - garant Milan Bátor. Prvotní okruhy workshopů dle aspektu vzniku nové hudby jsou následovné: "Světská a duchovní skladba soudobého autora - soutěž  s konkrétním zadáním (např. zhudebnění textů nebo překladů J. J. Ryby, nebo dopsání sólového partu   v koncertu pro cembalo a orchestr apod.) pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební skladby" - garanti a porotci: Jaroslav Pelikán, Zdeněk Klauda, Slávek Matoušek.

Kontroverze. Při seznamování se s životními osudy J. J. Ryby zjišťujeme, že problémy, kterými se celý život trápil, ale které se pokoušel aktivně řešit, se s našimi problémy z velké části shodují. Inspirativní    je pro nás také odvaha, pracovitost a energie, se kterou se potýkal při zdolávání nelehké a někdy i beznadějné situace, ve které se jako hudebník a také jako organizátor hudebního dění v regionu ocital. K uspořádání "Konference - disputace věnované problematice současnosti a budoucnosti tzv. vážné hudby" nás motivovalo právě poznání Rybova života souznící s našimi dlouhodobými úvahami o situaci v dané oblasti, která nám nepřipadá uspokojivá. Vzhledem k tomu, že konferenci plánujeme konat každoročně, chceme se v daném ročníku věnovat jednomu segmentu z celého spektra existujících problémů. Pro příklad uvádíme několik témat, jejichž stav nám připadá alarmující:

KOMUNIKACE V HUDEBNÍM SVĚTĚ: vysoká míra diversifikace žánrů a podžánrů, kdy hudebníci z různých vzájemně odcizených oblastí spolu jen obtížně komunikují, a to často nejen hudebně, ale i verbálně

HUDEBNÍ INSTITUCE: problematika hudebních institucí a jejich malé flexibility při naplňování stále        se měnícího spektra jejich poslání

HUDEBNÍ TVORBA: absolutní odtažitost nově vzniklé hudební tvorby od skutečných zájmů hudební veřejnosti

HUDEBNÍ ŠKOLSTVÍ: problematika hudebního školství a následného uplatňování absolventů hudebních škol v profesionálním světě

HUDEBNÍ ELITY: problematika uměle vytvořeného světa tzv. hudebních elit a poukázání na neživotnost elitářského přístupu k hudbě, který produkuje nezájem publika o tzv. vážnou hudbu nebo případně zájem  o akce tohoto žánru, které jsou vnímané pouze jako exklusivní společenská událost, nikoliv jako kulturní fenomén

Konference. Odborné kolokvium se bude konat v Rožmitále pod Třemšínem za účasti veřejnosti v prostorách Společenského centra a v ZUŠ J. J. Ryby. Aktivními účastníky konference budou osobnosti z řad aktivních hudebníků (instrumentalisté, dirigenti, zpěváci, skladatelé), muzikologů, publicistů a hudebních kritiků, kteří přednesou svůj příspěvek k vybranému tématu. Všechny příspěvky budou po skončení konference spolu se závěrem a stanovením tématu dalšího ročníku konference vytištěn ve sborníku. Aktivní účastníci konference obdrží za svůj příspěvek symbolický honorář. Počet diskutujících bude každý rok předem veřejně ohlášen. O nominaci rozhodne pořadí přijatých přihlášek. Pro zakládající ročník byly osloveny tyto osobnosti (uváděné bez titulů a hodností): Zdeněk Wasserbauer, Pavel Posád, Václav Luks, Marek Štryncl, Adam Viktora, Vojtěch Jouza, Jiří Panocha, Bohuslav Matoušek, Miloš Bok, Ondřej Štochl, Zdeněk Pololáník, Tomáš Netopil, Zbyněk Müller, Lubomír Mátl, Jiří Chvála, Miroslav Pšenička, Josef Kšica a Vladimír Roubal. Mediátorem konference bude osobnost, která nemusí být nutně odborníkem v diskutované oblasti, ale měla by být respektovanou a veřejně známou osobou, samozřejmě s kladným vztahem k "vážné" hudbě. Konferenci předsedá Jakub Jan Ryba, jehož účast je symbolicky vyjádřená prázdnou židlí v čele diskutujících. Už samo studium Rybova životopisu a jeho lidských i tvůrčích postojů je zdrojem poznání, které může pomoci nacházet východiska a ukazovat směr, kudy se ubírat dál. Celá diskuze bude nahrávána a zveřejňována jak Českým Rozhlasem, tak i internetovými streamovými médii.

Naděje. Naším společným snem je koncertní uvedení Rybova oratoria Stabat mater v Rybově Rožmitále v interpretačním provedení Zdeňka Klaudy. K jeho zařazení do dramaturgického výběru nás bezesporu opravňuje nejen mimořádný ohlas odborné i laické veřejnosti k již vydané nahrávce, ale i naše společná láska a obdiv k tomuto ojedinělému dílu a Jakubu Janu Rybovi. Věříme, že celý formát festivalu bude kulturně společenským přínosem a radostí pro všechna otevřená srdce i velmi významným kulturně-společenským počinem města Rožmitál pod Třemšínem.

Skupina zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby:

Šimon Kaňka, Josef Vondrášek, Hubert Hoyer, Zdeněk Klauda, Jaroslav Pelikán, Tomáš Janeček

v Karlových Varech, dne 20. 03. 2018

za Skupinu zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby na základě společných materiálů vypracoval:

Šimon Kaňka, v. r.

ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby

jednatel společnosti Anthonea Musica s. r. o. - pořadatel festivalu