O Festivalu Jakuba Jana Ryby:

Projekt Festivalu Jakuba Jana Ryby je nadregionální kulturní aktivitou společnosti Anthonea Musica s.r.o. prezentující žánr klasické hudby v konceptu osvětové, autenticky nekomerční a ryze umělecké nekonzumní produkce. Médiem projektu je osobnost Jakuba Jana Ryby. Projekt má za sebou realizaci šesti ročníků, ve kterých doposud vyprodukoval více jak pět desítek akcí a každoročně se koná ve Středočeském a Plzeňském kraji. Cílem Festivalu Jakuba Jana Ryby je představit publiku koncertní provedení všech Rybových dochovaných skladeb z jeho katalogu. Většina Rybových skladeb je do dnešních dnů veřejnosti úplně neznámá, pouze u nepatrného zlomku z nich došlo zatím ke koncertnímu provedení nebo realizaci nahrávky. Většina byla realizována právě v rámci Festivalu Jakuba Jana Ryby.    V každém již realizovaném či připravovaném ročníku přinášíme publiku a posluchačům úplně nové poznání Rybova díla a tato strategie aktivní péče o jeho odkaz tvoří základní dlouhodobou dramaturgickou osu Festivalu Jakuba Jana Ryby. 

Obsahem programového plánu Festivalu Jakuba Jana Ryby je pohled na skladatelovo pestré symfonické, komorní, vokálně-instrumentální a duchovní dílo v souvislostech jeho předchůdců, současníků a následovníků. Projekt Festivalu Jakuba Jana Ryby též podněcuje hudební skladatele k vytvoření nových skladeb, které jsou koncertně provedeny v jeho rámci. 

Od roku 2018 se nám podařilo takto realizovat přes tři desítky Rybových skladeb. Dokladem naší činnosti je digitální archiv profesionálních audio nahrávek ze všech realizovaných koncertů. Ke každému uvedenému Rybovu dílu vytváříme novou kritickou edici notového materiálu, ze kterého se koncertní provedení realizuje. Tím neustále obnovujeme nedílnou součást Rybova hudebního katalogu, jelikož bez kvalitního notového materiálu by hudba nemohla znít. Tato naše aktivita má svoje webové stránky www.projectryba.com. 

Záměrem Festivalu Jakuba Jana Ryby je prezentace Jakuba Jana Ryby jako české "renesanční" osobnosti. Představujeme Rybu nejen jako autora České mše vánoční, ale jako umělce mnoha mimořádných talentů. Festival Jakuba Jana Ryby publiku předkládá nejen Rybovu hudební tvorbu, která zaznívá ve špičkové interpretaci v tzv. "Rybově mikroregionu", tedy na místech Rybovy působnosti, ale akcentuje i přesahy jeho literárního, filosofického a pedagogického. Jelikož zatím pravou fyzickou tvář Rybovy osobnosti neznáme, osvětlujeme alespoň celistvý kontext Rybova díla, ze kterého je možné dále čerpat a který nebyl do vzniku projektu Festivalu Jakuba Jana Ryby takto chápán.

Přijďte s námi zažít mimořádné zážitky ve společnosti Rybovy hudby!

Festival Jakuba Jana Ryby, to je hudba, která vás vezme za srdce. 

Historie festivalu:

2018

V roce 2018 jsme v rámci Zakládajícího 1. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby realizovali v Rožmitále pod Třemšínem symfonický a komorní koncert, konferenci a interpretační kurzy. Pro 2. ročník v roce 2019 jsme realizovali vedle symfonických a komorních koncertů a konference jednu novinku: skladatelskou soutěž, která ročník 2019 nově uvedla. Ke každému koncertu předcházel dramaturgický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozornily na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova života či genia loci jednotlivých míst, kde se koncerty konaly.

Skladatelská soutěž Jakuba Jana Ryby, jejíž první ročník proběhl od října 2018 do února 2019, byl zaměřen na tvorbu nové liturgické hudby, která v současnosti téměř nevzniká. Hlavním cílem bylo motivovat soudobé skladatele všech generací k tvorbě duchovní hudby, která bude moci sloužit
v každodenní liturgii. V porotě soutěže zasedli přední čeští regenschori Vladimír Roubal, Josef Kšica
a Petr Kolař, skladatelskou obec zastoupili Miroslav Kubička a její mladší generaci Miloš Orson Štědroň. Tři oceněné skladby z deseti přihlášených kompozic budou pak vydány tiskem a šířeny na jednotlivé kůry, pro které sám Ryba psal přesně tuto hudbu.

Program zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2018: 

2019

2. ročník festivalu Jakuba Jana Ryby byl zahájen symbolicky po velikonočních svátcích. Dne 28. dubna 2019 zazněl v rožmitálské premiéře Rybův violoncellový koncert C dur, který byl zkomponován v roce 1800. Je to dílo neobvyklého rozměru a technické náročnosti, možná že právě z těchto důvodů nebo
z důvodu absence jakékoliv moderní edice tohoto díla tato skladba doznala v současnosti jen jedno živé provedení a jednu studiovou nahrávku. Mezi mnoha cíli tohoto ročníku festivalu je i vytvoření kritické edice (urtextu) a praktického vypracování sólového partu, kterého se s nadšením ujal sólista tohoto koncertu Eduard Šístek, renomovaný violoncellista mladší generace a člen České filharmonie.
K tomuto nesporně pozoruhodnému dílu zazněla Schubertova Symfonie č. 5 B dur, kterou její autor vytvořil v roce 1816, tedy pouhý rok po Rybově smrti. Jejich osudy mají některé styčné body: oba pocházeli z učitelského prostředí, i Schubert toto povolání nějaký čas vykonával, oba se velmi obtížně probíjeli životem a prosazovali se na skladatelském kolbišti, oba se v mnohém inspirovali Mozartem, Schubert zejména v této symfonii. Obě skladby zazněly v podání komorního orchestru L'Armonia Terrena, který se systematicky věnuje objevování a interpretaci skladeb klasicismu a raného baroka.
Se svým dirigentem Zdeňkem Klaudou se zasloužili o první nahrávku Rybova latinského Stabat mater
a o jeho vrácení na koncertní pódia. Za tuto nahrávku byli oceněni prestižní cenou Diapason D'Or Decouverté.

Festival Jakuba Jana Ryby geograficky pokračoval v objevování krás rožmitálska v barokním areálu Skalka u Mníšku pod Brdy. Dramaturgie tohoto koncertu byla postavena okolo Rybova flétnového kvartetu C dur, který tentokráte zazněl v podání interpretů na dobové nástroje: významné flétnistky Jany Semerádové a jejího souboru Collegium Marianum. Dále byl doplněn skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Luigiho Boccheriniho, které vznikly v jeho těsné historické blízkosti. Bylo zajímavé sledovat jak rybovská specifika, tak zároveň obdivovat, jak toto kontrapunkticky bohaté
a invenční komorní dílo obstálo ve srovnání se skladbami světově uznávaných mistrů.

Poté se koncertní dění festivalu vrátilo zpět do Rybova Rožmitálu, konkrétně do kostela Povýšení
sv. Kříže, kde Ryba prožil většinu svého muzikantského života jako regenschori. Na varhany, jejichž klaviatury se dotýkaly prsty Jakuba Jana, zahrál náš přední varhaník Adam Viktora Rybův novátorský cyklus Novae et liberae cogitationes. Dále zazněla jeho liturgická hudba z unikátního cyklu Cursus sacro harmonicus původně komponovaného pro město Plzeň. Program byl zakončen skladbou Jaroslava Krčka Aramejský otčenáš. Autor v roce 2019 oslavil své 80. narozeniny. Skladby zazněly
v provedení souboru L'Armonia Terrena Ensemble a L'Armonia Terrena Vocale pod vedením Zbyňka Müllera.

Ideovým centrem festivalu byla opět konference věnovaná soudobé duchovní tvorbě, její krizi a hledání východisek. Na této konferenci byly prezentovány výsledky práce, která vzešla z minulého nesmírně plodného ročníku. Konference se konala v Zasedací síni městského úřadu v Rožmitále pod Třemšínem
a zúčastnili se jí současní skladatelé a odborná i laická veřejnost. Cílem každoročního konání konference je odpovědět na palčivé problémy současnosti v duchu Rybovy osobnosti, tj. činy, v tomto případě vznikem nové hudby a jejím šířením.

Pravidelnou součástí festivalu je i Mše svatá obětovaná za Jakuba Jana Rybu, která v roce 2019 proběhla v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí Rožmitálu pod Třemšínem.

Dějištěm dalšího komorního koncertu byl zámek Březnice, kde vystoupilo Škampovo kvarteto
s flétnistou Jaroslavem Pelikánem a představili program s druhým Rybovým flétnovým kvartetem F dur, který tentokráte zazněl na moderní nástroje a bylo tedy zajímavé konfrontovat interpretační přístupy
i čistě barevné dispozice dobových a moderních nástrojů. V rámci tohoto koncertu zazněla skladba soudobého autora Jaroslava Pelikána Trio pro flétnu, violu a violoncello, jejímž uvedením jsme chtěli poukázat na nutnost nové tvorby, která tak Rybovi ležela na srdci. V druhé půli pak zaznělo Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č. 3 z pera Ludwiga van Beethovena. I zde je odkaz na Rybovy myšlenky. Ryba sám sebe vnímal jako skladatele, který svou tvorbou kultivuje posluchače ze svého okolí a připravuje je na to, aby byli schopni vnímat vrcholnou tvorbu takových mistrů jako byl Mozart nebo Beethoven. V tomto smyslu se v něm projevovalo jeho didaktické založení i nesmírná pokora
a skromnost.

Závěrečný koncert patřil světové premiéře jednoho z nejpozoruhodnějších děl Jakuba Jana Ryby Nešporním zpěvům. Toto dílo není jen důkazem jeho hudebního talentu, ale i literárního. Jedná se totiž o zhudebnění jeho vlastního přebásnění liturgických textů a v dobovém kontextu jde o zcela unikátní počin. I u této skladby společně s plánovaným uvedením vznikla kritická edice, která primárně poslouží jejím prvním interpretům, ale je též součástí péče o Rybův odkaz. Provedení tohoto velkolepého díla bylo svěřeno Pražskému baroknímu orchestru a jeho dirigentovi Jakubu Kydlíčkovi. Jedná se o orchestr studentů Pražské konzervatoře a navazujeme tím na vystoupení studentského orchestru Plzeňské konzervatoře, který zahajoval minulý ročník pod taktovkou Jiřího Štrunce. Ryba téměř celý svůj produktivní život zasvětil práci s mládeží, a tudíž se mu touto cestou snažíme vzdát hold a upozornit
 na tento rozměr jeho osobnosti. Pražský barokní orchestr doplnil sbor Pražské konzervatoře a kvartet mladých sólistů Markéty Böhmové, Lucie Hilscherové, Jakuba Kośe a Václava Jeřábka.

Nedílnou součástí festivalu Jakuba Jana Ryby jsou i workshopy, které jsou inspirovány jeho didaktickým odkazem a celoživotní systematickou prací s mládeží. Workshopy jsou zaměřeny na liturgickou hudbu
 a jsou určeny pro její interprety a skladatele (kontrapunktické skladebné techniky) s cílem posunout jejich dovednosti a technickou úroveň a tímto suplovat absenci možností vzdělávání v tomto konkrétním oboru.

V období srpna až prosince 2019 byla realizována příprava a výroba propagačního produktu CD
s nahrávkami skladeb uvedených v rámci 2. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2019.

Program 2. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2019:

Zahajovací koncert, neděle 28. 04. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum 19.00, sekce Rybova symfonická hudba a sekce Rybův interpret

Dramaturgický úvod: Zdeněk Klauda, beseda s Rybovým interpretem: Eduard Šístek

Jakub Jan Ryba: Koncert pro violoncello a orchestr C dur. Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur

Eduard Šístek - violoncello, L'Armonia Terrena. Dirigent Zdeněk Klauda.

***

Komorní koncert, středa 01. 05. 2019 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka, 15.00 prohlídka areálu
s průvodcem, 16.00 začátek koncertu,
sekce Rybova komorní hudba

Dramaturgický úvod: prohlídka Barokního areálu Skalka vedená správcem areálu spojená s besedou
s interprety: Jana Semerádová

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet D dur, KV 285. Joseph Haydn: Divertimento D dur, Hob.II:D9.
W. A. Mozart / J. S. Bach: Largo a Fuga c moll, K. 404a / BWV 526. Carl Philipp Emanuel Bach: Duetto
e moll, Wq 140. Jakub Jan Ryba: Kvartet C dur.

Collegium Marianum: Jana Semerádová - flétna, Lenka Torgersen - housle, Andreas Torgersen - viola,
Hana Fleková - violoncello

***

Žehnání kříže, pátek 10. 05. 2019 17.00

Procesí od farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále k bývalému morovému hřbitovu a žehnání zrestaurovaného kříže na místě, kde byl původně pohřben Jakub Jan Ryba; po návratu modlitba u Rybova hrobu na farním hřbitově.

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, pátek 10. 05. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže 18.00

Koncert duchovní hudby, pátek 10. 05. 2019, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 19.00, sekce Rybova duchovní hudba

Dramaturgický úvod: Jaroslav Krček

Jakub Jan Ryba: Novae et liberae cogitationes (pro varhany sólo, výběr). Offertorium pro III. neděli postní. O Deus ego amo te (árie pro soprán). Et factus est (árie pro bas). O Deus ego amo te (Duetto pro soprán a alt). Offero tibi cor meum (árie pro soprán/mezzo). Offertorium pro VI. neděli postní.

Jaroslav Krček: Aramejský otčenáš

L'Armonia Terrena Vocale: Tereza Maličkayová - soprán, Jarmila Balážová - alt, Jakub Koś - tenor, Jaroslav Patočka - bas. L' Armonia Terrena Ensemble, Adam Viktora - varhany. Dirigent Zbyněk Müller.

***

Konference - disputace, sobota 11. 05. 2019, Rožmitál pod Třemšínem, zasedací síň Městského úřadu, 10.00 - 13.00 a 15.00 - 18.00

***

Komorní koncert, středa 15. 05. 2019, Zámek Březnice 19.00, sekce Rybova komorní hudba a sekce Rybův junior

Dramaturgický úvod: Jaroslav Pelikán

Ludwig van Beethoven: Duo pro violu a violoncello Es dur. Jaroslav Pelikán: Trio pro flétnu, violu
a violoncello. Ludwig van Beethoven: Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č.3. Jakub Jan Ryba: Kvartet F dur pro flétnu, housle, violu a violoncello.

Škampovo kvarteto. Eliška Hejhalová (Rybův junior) a Jaroslav Pelikán - flétna

***

Závěrečný symfonický koncert, čtvrtek 20. 06. 2019, 20.30 kostel Sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze 1, sekce Rybova vokálně instrumentální hudba

Dramaturgický úvod: přednáška Zdeňka Klaudy, dramaturga Festivalu Jakuba Jana Ryby, o významu literárního odkazu Rybova textu

Jakub Jan Ryba: Nešporní zpěvy (Pět nedělních žalmů a Magnificat)

Markéta Böhmová - soprán, Lucie Hilscherová - alt, Jakub Koś - tenor, Václav Jeřábek - bas, Smíšený sbor Pražské konzervatoře - Marek Valášek - sbormistr, Barokní orchestr pražské Konzervatoře. Dirigent Jakub Kydlíček.

***

Interpretační kurzy a workshopy, neděle 07. - 15. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem

J. Novák/kytara, J. Pelikán/flétna, J. Dvořáková - Marešová/varhany, F. Macek/sbory, Z. Klauda/skladba.

Koncert účastníků a lektorů interpretačních kurzů, neděle 14. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.00

***

2020

Třetí ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020 proběhl vzhledem k pandemii SARS CoV-2 v náhradním podzimním termínu a ve výrazně redukované podobě oproti původnímu dramaturgickému plánu akcí.
Z tohoto důvodu Rybův festival letos na třech koncertech publiku představil převážně Rybovo komorní dílo, výjimkou bylo uvedení Koncertu pro lesní roh a orchestr Es dur v podání Zuzany Rzounkové, Symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň a dirigenta Jiřího Štrunce.

Dne 28. září 2020 proběhlo na zahajovacím koncertě v Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem žehnání novému CD "Concertos" s Rybovou koncertantní hudbou, kterého se laskavě ujal Pater Petr Misař. CD pochází z dílny významného partnera Rybova festivalu, pražského vydavatelství Nibiru Publishers. Děkujeme tímto panu Ing. Tomáši Janečkovi za letitou spolupráci a laskavou podporu našich aktivit.

https://www.nibiru-publishers.com/detail/concertos/ 

Na koncertech symfonické a komorní hudby se v roce 2020 představili mladí i renomovaní umělci, kteří se ujali nejen skladeb Jakuba Jana Ryby, ale také dalších autorů, zejména jeho současníků. Návštěvníci festivalu se před každým koncertem ponořili nejen do hudebních souvislostí v podobě oblíbených dramaturgických úvodů, následně především do samotné hudební interpretace: hráčky na lesní roh Zuzany Rzounkové, která provedla rožmitálskou premiéru Rybova Koncertu pro lesní roh a orchestr  Es dur, do virtuozní hry houslisty Jiřího Sychy a cembalisty Filipa Dvořáka a v neposlední řadě do bravurního, sofistikovaného a emocionálně kultivovaného výkonu smyčcového kvarteta Rejcha Quartet. Titul Rybův junior letos drží Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň, který vystoupil na zahajovacím koncertě v Rožmitále pod Třemšínem.

Srdečně děkujeme publiku za překvapivě četnou účast i v této usebrané době, všem partnerům
a spolupracujícím subjektům za podporu, bez které by nebylo možné Rybův festival realizovat,
a v neposlední řadě všem umělcům za vytvoření kouzelné atmosféry plné nevšedních hudebních zážitků. 

Program 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020 po přesunutí:

Zahajovací koncert, pondělí 28. 09. 2020 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum. 19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Po koncertě proběhla beseda s Rybovým interpretem Zuzanou Rzounkovou.

Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur. Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4
F dur "Zachránění Andromedy Perseem". 
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh
a orchestr č. 4 Es dur.

Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň, Zuzana Rzounková - lesní roh. Dirigent Jiří Štrunc

***

Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny nejen pro děti a mládež, úterý 29. 09. 2020. 
16.00-18.00. Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby.

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

Seminář o životě a díle Jakuba Jana Ryby a workshopy komorní hry,

lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

***

Komorní koncert. Pátek 02. 10. 2020 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka. 17.30 prohlídka areálu. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgické průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák

Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur. Nicola Matteis: Aria amorosa, Ground. Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll. Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo. Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta
d moll. 
Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo. Henry Eccles: Ground. Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století.

Jiří Sycha - housle, Filip Dvořák - cembalo

***

Komorní koncert. Pátek 09. 10. 2020, Zámek Březnice. 19.00 Koncert se koná v sekcích Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Libor Mašek

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet č. 1 a-moll. Johann Sebastian Bach-Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a Fuga F-dur. (BWV 527 + BWV 1080 - transkripce pro smyčcové trio KV404a). Johann Sebastian Bach-Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a Fuga Es-dur (BWV 526 - transkripce pro smyčcové trio KV404a). Jakub Jan Ryba: Sonata F-dur pro violu a violoncello. Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet č. 19 C-dur, "Disonantní", KV 465.

Rejcha Quartet: Helena Kornfeld Zemanová - housle, Veronika Manová - housle, Jakub Verner - viola, Libor Mašek - violoncello

***

Tento koncert byl realizován pouze formou nahrávky a je zachycen na propagačním CD ze 3. ročníku Rybova festivalu:   

Komorní koncert. Přeštice, Kulturní a komunitní centrum. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35. Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet
d moll. Leoš Janáček: Výběr z cyklu "Po zarostlém chodníčku". Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 "Pocta Janáčkovi".

České filharmonické kvarteto

***

Původní program 3. ročníku duben/červen 2020 před přesunutím:

Zahajovací koncert, Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum. 19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Beseda s Rybovým interpretem: Jan Musil

Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr. Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur "Zachránění Andromedy Perseem". Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2.

Jan Musil - lesní roh, Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň. Dirigent Jiří Štrunc
***

Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny, Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

Seminář o životě a díle Jakuba Jana Ryby a workshopy komorní hry
lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán
***

Symfonický koncert. Plzeň, Sál Konzervatoře Plzeň. 19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

repríza zahajovacího koncertu

***

Komorní koncert. Přeštice, Kulturní a komunitní centrum. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35. Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet
d moll. Leoš Janáček: Výběr z cyklu "Po zarostlém chodníčku". Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 "Pocta Janáčkovi".

České filharmonické kvarteto

***

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu. Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže. 18.00. Hudební doprovod Mše sv. dle výběru Jaroslava Pelikána.

Jedno z mnoha poslání Festivalu Jakuba Jana Ryby je i péče o soudobou liturgickou hudbu. V tomto ročníku jsme se poprvé rozhodli využít konání Mše svaté k představení doprovodné liturgické hudby  dle estetiky a funkčnosti tak, jak ji vidí a vybere její garant. Garantem roku 2020 je flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán.

***

Duchovní koncert. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Věra Hrdinková

Jaroslav Pelikán: Salve Regina. Jakub Jan Ryba: Jesu decus angelicum. Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli. Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina. Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr), Radovánky nevinných dítek o Vánocích (výběr). Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr). Jan Bernátek: Čtyři písně na texty žalmů pro nižší hlas a varhany. Bohuslav Martinů: Píseň nábožná. Jan Novák: Gloria. František Gregor Emmert: Magnificat

Markéta Böhmová - soprán, Jarmila Balážová - mezzosoprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán,
L' Armonia Ensemble, Linda Sítková - varhany, Jiřina Dvořáková Marešová - pozitiv. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Dirigentka Věra Hrdinková

***

Konference - disputace. Rožmitál pod Třemšínem, Zasedací síň Městského úřadu, 10.00 - 13.00
Konference-disputace bude tento rok vedena jako rozbor, kde se budeme zabývat reflexemi              a kritickému hodnocení hudebního doprovodu Mše svaté ze dne předcházejícího s přizváním odborné i laické veřejnosti v podobě účastníků zmíněné Mše svaté. Akce bude realizována pod patronátem P. Mgr. Petra Misaře, administrátora Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál.

***

Komorní koncert. Zámek Březnice. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll. Ervin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto. Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet a moll, op. 132.

Bennewitzovo kvarteto

***

Komorní koncert. Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka. 17.30. Prohlídka areálu. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgické a průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák

Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur. Nicola Matteis: Aria amorosa, Ground. Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll. Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo. Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta d moll. Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo. Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století.

Jiří Sycha - housle, Filip Dvořák - cembalo

***

Závěrečný symfonický koncert. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, 17.30. Prohlídka Betlémské kaple, 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova vokálně instrumentální duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Adam Viktora

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll, KC 546. Jakub Jan Ryba: Stabat mater (české),
N 438. 
Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámová sonáta D dur, KV 245. Johann Georg Leopold Mozart: Missa in A.

Gabriela Eibenová - soprán, Daniela Čermáková - alt, Jakub Kubín - tenor, Roman Hoza - bas.
Ensemble Inégal. Dirigent Adam Viktora


Program 4. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2021:

"ROŽMITÁLSKÁ SETKÁVÁNÍ HUDEBNÍCH GENERACÍ"

Zahajovací koncert, neděle 16. května 2021, 18.00 on-line stream na Facebookovém profilu @rybuvfestival z Galerie Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Sekce Rybova symfonická hudba a Rybův interpret.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda.

Josef Mysliveček: La Passione di Nostro Signore Gesu Cristo (předehra). Jakub Jan Ryba: Koncert pro housle a orchestr D dur. Joseph Haydn: Symfonie č. 1 D dur "Lukavická"

Martina Bačová - housle, L´Armonia Terrena Ensemble. Dirigent a cembalo Zdeněk Klauda

***

"NELEHKÉ ŽIVOTNÍ OSUDY HUDEBNÍCH MISTRŮ"

Komorní koncert, úterý 24. srpna 2021 Přeštice, Kulturní a komunitní centrum. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda.

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet D dur, KV 80. Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet
d-moll, N 551. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet a-moll, op. 13.

Bennewitzovo kvarteto:

Jakub Fišer - 1.housle, Štěpán Ježek - 2.housle, Jiří Pinkas - viola, Štěpán Doležal - violoncello

***

"RYBOVY OBLÍBENÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE V JEHO KOMORNÍ TVORBĚ"

Komorní koncert, pátek 03. září 2021 Rožmitál pod Třemšínem, "modrý salónek" Rybovské expozice Podbrdského muzea. 19.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán.

Jakub Jan Ryba: Kvartet C dur pro flétnu, housle, violu a violoncello, N 552. Sonáta pro violu
a violoncello F dur, N 547. Josef Mysliveček: Smyčcový kvartet A dur, op. 3. Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet G dur č. 14, KV 387.

Jaroslav Pelikán - flétna. Doležalovo kvarteto: Václav Dvořák a Jan Zrostlík - housle, Martin Adamovič - viola, Vojtěch Urban - violoncello.

***

"PROJEVY RYBOVA OSOBITÉHO HUDEBNÍHO HLEDAČSTVÍ V PARALELÁCH JEHO SOUČASNÍKŮ"

Komorní koncert, neděle 05. září 2021, Zámek Březnice. 19.00 Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Eduard Douša.

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet g moll, op. 74, č. 3. Jakub Jan Ryba: Sonáta pro violu a violoncello
G dur, N 546. Canon opisthobatos, N 554. Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll,
KV 546. Eduard Douša: Lamentace (věnováno památce malíře Mikuláše Medka)

Apollon Quartet: Štěpán Pražák a Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola, Pavel Verner - violoncello

***

I. PÍSŇOVÝ RECITÁL "HUDBA S LÁSKOU K RODNÉ ŘEČI"

Komorní koncert, úterý 07. září 2021 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka. 17.30 prohlídka areálu, 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Barbara Maria Willi.

Ludwig van Beethoven: An die ferne Geliebte, op. 98. Jakub Jan Ryba: Zwölf Böhmische Lieder,
N 491-502. Franz Schubert: Du bist die Ruh. An die Musik. An den Mond. Die Forelle.

Tomáš Šelc - bas-baryton, Barbara Maria Willi - kladívkový klavír

***

"MŮŽE BÝT OSOBITÁ ESTETIKA FUNKČNÍ PRO DOPROVOD LITURGICKÉ HUDBY?"

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, středa 08. září 2021. 18.00. Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže

"RYBA A SVĚTOVÉ PREMIÉRY SKLADEB SOUDOBÉ ČESKÉ DUCHOVNÍ HUDBY"

Duchovní koncert, středa 08. září 2021. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže
ve Starém Rožmitále. 
19.00. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda, Jiří Miroslav Procházka a Jaroslav Krček.

Jakub Jan Ryba: Novae et liberae cogitationes pro varhany. Jiří Miroslav Procházka: Confitebor pro ženské hlasy, tenor, bas a komorní orchestr. Jakub Jan Ryba: Aria in E, N 48. Aria in F, N 71. Aria in F, 
N 72. Jaroslav Krček: Pravda o Pravdě. Kantáta pro 5 ženských hlasů, vypravěče a komorní orchestr.

Markéta Böhmová - soprán, Tereza Zimková - soprán, Jarmila Balážová - alt, Marie Svobodová - alt, Bella Adamova - alt, Ondřej Holub - tenor, Jiří Miroslav Procházka - bas a vypravěč. 
L' Armonia Ensemble. Dirigent a varhany František Macek

***

II. PÍSŇOVÝ RECITÁL "ROMANTICKÉ PŘEDOBRAZY V MOZARTOVÝCH A RYBOVÝCH PÍSNÍCH"

Komorní koncert, středa 22. 09. 2021. Koncertní sál Antonína Dvořáka, Dům hudby, Plzeň. 19.00. Koncert se koná v sekcích Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda.

Wolfgang Amadeus Mozart: Ich Würd Auf Meinem Pfad, KV 340c. Abendempfindung, KV 523. Verdankt sei es dem Glanz der Grossen, KV 392. Jakub Jan Ryba: Neue Böhmische Lieder,
N 503-514. Johannes Brahms: Intermezzo, op. 117, č. 2. Bedřich Smetana: Koncertní etuda "Na břehu mořském". Jan Hanuš: Dřevěný Kristus. Cyklus písní pro zpěv a klavír, op. 40.

Roman Hoza - baryton, Vojtěch Červenka - klavír

***

"RYBOVO VZDÁLENÉ SOUZNĚNÍ A INSPIRACE MOZARTEM"

Čtvrtek 23. září 2021 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum. 16.00-18.00. Sekce edukativních programů.

Interaktivní seminář PhDr. Mgr. Milady Jonášové, Ph.D.

***

"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE: SEMINÁŘ O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

Čtvrtek 30. 09. 2021. 16.00-19.00. Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby.

Interaktivní seminář s workshopy a tvůrčími dílnami komorní hudby nejen pro děti a mládež.

Lektoři: Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

******

Program 5. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022:

"ROŽMITÁLSKÉ A SVĚTOVÉ PREMIÉRY"

Zahajovací symfonický koncert, pátek 16. září 2022, Galerie Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova symfonická hudba a Rybův interpret.

Dramaturgický úvod Vojtěch Spurný, Václav Uhlíř a Šimon Kaňka.

Johann Sebastian Bach: Orchestrální suita č. 1 C dur, BWV 1066

Jakub Jan Ryba/Václav Uhlíř - vítěz skladatelské soutěže: Koncert pro cembalo a orchestr C dur

Jan Křtitel Vaňhal: Symfonie A dur

Jihočeská filharmonie. Dirigent a cembalo Vojtěch Spurný

***

PROGRAM BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ PŘELOŽEN NA NĚKTERÝ Z DALŠÍCH ROČNÍKŮ.

NÁHRADNÍ PROGRAM SE USKUTEČNIL DNE 15. 10. 2022 V KULTURNÍM A KOMUNITNÍM CENTRU V PŘEŠTICÍCH OD 19.30.

"KOMORNÍ DUCHOVNÍ HUDBA OD RENESANCE PO SOUČASNOST"

Komorní duchovní koncert, sobota 17. 09. 2022, kostel sv. Ambrože ve Vícově Přeštic.

19.00. Sekce Rybova duchovní komorní hudba.

Dramaturgický úvod a průvodní slovo Zdeněk Klauda a Šimon Kaňka.

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Prelude)

Claudio Monteverdi: Selva morale e spirituale (výběr): Jubilet tota civitas (sopran solo in C),

Ab aeterno ordinata sum (bas solo in C)

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Allemande, Courante)

Adam Václav Michna z Otradovic: Officium Vespertinum: Beatus Vir, Ps. 112 (in G)

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Sarabande)

Jakub Jan Ryba: Salve Regina

Jakub Jan Ryba: Graduale pro 5. neděli postní, N 202 (in F)

Jakub Jan Ryba: Graduale pro 3. neděli postní, N 200 (in Es)

Vojtěch Dlask: Moteto na text "O chvále stvoření" od sv. Františka z Assisi

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Menuetto I, II, Gigue)

L´Armonia Terrena Ensemble & L´Armonia Terrena Vocale. Nastudoval a řídí Zdeněk Klauda

***

"BAROKNÍ A KLASICISTNÍ KOMORNÍ HUDBA V RODINNÉ ATMOSFÉŘE DUCHOVNÍHO PROSTORU"

Komorní koncert, neděle 18. 09. 2022, kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy.

19.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod a průvodní slovo Lucie Sedláková Hůlová a Šimon Kaňka.

František Benda: Sonáta pro housle a basso continuo

Jakub Jan Ryba: Duetto in A dur par il Clavicembalo con Violino solo

Josef Fiala: Duett C dur WV 4.17 pro housle a violoncello

Johann Sebastian Bach: Sonáta g moll BWV 1029 pro violoncello a cembalo

Johann Sebastian Bach: Sonáta G dur BWV 1021 pro housle a basso continuo

Lucie Sedláková Hůlová - housle, Martin Sedlák - violoncello, Ondřej Valenta - cembalo & varhany

***

"RYBOVY SONÁTY PRO VIOLONCELLO A VIOLU A BACHOVY SÓLOVÉ SUITY"

Komorní koncert, pondělí 19. 09. 2022, farní kostel Povýšení sv. Kříže, Starý Rožmitál

19.00. Sekce Rybova komorní hudba a Rybův interpret.

Dramaturgický úvod a průvodí slovo Jiří Bárta, Karel Untermüller a Šimon Kaňka.

Johann Sebastian Bach: Suita pro sólové violoncello D dur & Suita pro sólovou violu d moll

Jakub Jan Ryba: Sonáta F dur pro violoncello a violu & Sonáta G dur pro violoncello a violu

Jiří Bárta - violoncello & Karel Untermüller - viola

***

"PLZEŇSKÉ SEDLÁČKOVO KVARTETO V OBJEVNÉ A RŮZNORODÉ DRAMATURGII, AVŠAK NA DOMÁCÍ PŮDĚ"

Komorní koncert, úterý 20. 09. 2022, Plzeň - Dům hudby

19.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod a průvodní slovo Michal Sedláček a Šimon Kaňka

Johann Sebastian Bach - Wolfgang Amadeus Mozart: Preludium a fuga g moll, KV 404a

Rafael Kubelík: Smyčcový kvartet č. 6

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll

Václav Jindřich Veit: Smyčcový kvartet g moll, op. 16, č. 4

Sedláčkovo kvarteto: Michal Sedláček - 1. housle, Jan Maceček - 2. housle, Tomáš Krejbich - viola, Matěj Štěpánek - violoncello.

***

"RYBOVY OBLÍBENÉ NÁSTROJE FLÉTNA A HOUSLE V KOMORNÍ HUDBĚ NAPŘÍČ STALETÍMI"

Komorní koncert, středa 21. 09. 2022, Rybova expozice Podbrdského muzea, Rožmitál pod Třemšínem. 19.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod a průvodní slovo Zdeněk Klauda a Šimon Kaňka.

Giuseppe Tartini: Sonáta g moll pro housle a basso continuo "Il trillo del diavolo"

Johann Sebastian Bach: Triová sonáta c moll z Hudební obětiny, BWV 1079

František Benda: Sonáta F dur pro flétnu a basso continuo

Jakub Jan Ryba: Duetto pro housle a cembalo C dur

Bohuslav Martinů: Promenády pro flétnu, housle a cembalo

Jiří Vodička - housle, Oto Reiprich - flétna, Libor Mašek - violoncello, Zdeněk Klauda - cembalo

***

"BAROKNÍ INSPIRACE PRO RYBU I SOUČASNÉ AUTORY"

Komorní koncert, čtvrtek 22. 09. 2022, Zámek Březnice

18.00. Sekce Rybova komorní hudba a Rybův interpret.

Dramaturgický úvod a průvodní slovo Zdeněk Klauda, Michal Novák, Martin Petrák a Šimon Kaňka.

Jan Dismas Zelenka: Triová sonáta

František Xaver Thuri: Sonata pro Tempore Adventus pro soprán, dva hoboje, fagot a continuo

Michal Novák/Sandrik Giovannino da Provolone: Triová sonáta

Johann Sebastian Bach: Arie.

Jakub Jan Ryba: Arie

Markéta Klaudová - soprán, Martin Petrák & Haydn Ensemble

***

"MŮŽE BÝT OSOBITÁ ESTETIKA FUNKČNÍ PRO DOPROVOD LITURGICKÉ HUDBY?"

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, pátek 23. září 2022. 18.00. Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže.

"DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ČESKÉHO ROZHLASU ZPÍVÁ V ROŽMITÁLE PRIM!"

Závěrečný duchovní koncert, pátek 23. září 2022. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.30. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba a Rybův junior.

Dramaturgický úvod a průvodní slovo Věra Hrdinková, Zdeněk Klauda a Šimon Kaňka

Jaroslav Pelikán: Salve Regina, Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli, Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina, Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr), Johann Sebastian Bach: Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110, Bohuslav Martinů: Píseň nábožná, Jan Novák: Gloria, František Gregor Emmert: Magnificat

Zuzana Čurmová - soprán, Jarmila Balážová - mezzosoprán,

L'Armonia Terrena Ensemble, Jiřina Marešová - pozitiv

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu

dirigentka Věra Hrdinková

***

"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE I: SEMINÁŘE O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

Úterý 27. 09. 2022. ZUŠ Nepomuk. Lektoři: Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

Interaktivní seminář s workshopy a tvůrčími dílnami komorní hudby nejen pro děti a mládež.

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

***

"RYBOVO VZDÁLENÉ SOUZNĚNÍ A INSPIRACE MOZARTEM"

Středa 28. 09. 2022 Rožmitál pod Třemšínem, Rybova expozice Podbrdského muzea. 15.00 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Interaktivní seminář PhDr. Mgr. Milady Jonášové, Ph.D.

***

"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE II: POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘŮ O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

Pátek 30. 09. 2022. Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby.

Lektoři: Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

Interaktivní seminář s workshopy a tvůrčími dílnami komorní hudby nejen pro děti a mládež.

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

***

NÁHRADNÍ PROGRAM ZA ODLOŽENÝ KONCERT DNE 17. 09. 2022 V KOSTELE SV. AMBROŽE VE VÍCOVĚ:

sobota 15. 10. 2022, 19.30, Kulturní a komunitní centrum Přeštice. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Claudio Monteverdi: Lamento di Arianna. Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo. Georg Friedrich Händel: Mi palpita il cor. Jean-Philippe Rameau: Viens, Hymen. Domenico Gabrielli: Sonáta č. 1 G dur pro violoncello a basso continuo. Claudio Monteverdi: Pur ti miro.

Zdeněk Klauda - cembalo a nastudování. Matyáš Keller - violoncello, Kristýna Fílová - soprán), Anna Moriová - alt, Alžběta Chlubnová - zobcová flétna.


MgA. Šimon Kaňka


Základ. Jakub Jan Ryba byl člověk mnoha talentů, přímo renesanční umělec. Proto prvotní hnací silou pro vznik zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby byly odborné diskuse širokého záběru probíhající mezi Zdeňkem Klaudou a Hubertem Hoyerem při spolupráci na přípravě projektu natáčení Rybova Stabat mater. Přirozeným vývojem se k rozvíjející se diskusi původní dvojice přidaly další osobnosti z různých oborů. Konkrétním výstupem se stala myšlenka Skupiny zakladatelů festivalu vyvěrající z jejich společné potřeby vytvořit prostor pro setkávání odborníků  a laické veřejnosti,
ve kterém by koncentrovaně rezonovala Rybova díla, jeho myšlenky a podněty. Rádi bychom skrze tuto oduševnělou látku vyvolali pocity, emoce, inspiraci, zamyšlení, poznání či rozjímání a připojili se tím organicky k vlně působící na intelektuální a duchovní rozvoj společnosti.

Obsah. Základní obsahovou náplní festivalu vycházející ze samotné Rybovy činnosti je propojení tří hlavních částí: interpretace hudebního umění, veřejné disputace ve formě hudební konference a edukační činnosti. Náš projekt je v podstatě míněn jako propojení lidí napříč celou hudebně kulturní společností - je věnován jak široké laické veřejnosti, která bude obohacena o provedení Rybových skladeb a o možnost aktivně se podílet na diskusi, tak dětem a mládeži a jejich interaktivnímu vzdělávání na základě Rybových hodnot, ale současně též hudebním vědcům, muzikologům, historikům, kritikům, publicistům a výkonným profesionálním umělcům v oboru klasické hudby, kteří se setkají nejen na platformě nonverbální, ale také verbální. Všechny zúčastněné budeme průběžně motivovat
k vyjádření jejich zpětné vazby k tématům festivalu pro uchování živoucí a tvůrčí atmosféry.

Rožmitál pod Třemšínem. Jádrem společenského života festivalu je Rybův Rožmitál. Díky laskavé podpoře vedení Města, Společnosti Jakuba Jana Ryby, Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby
a Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál budeme rádi využívat prostory Společenského centra, Podbrdského muzea, ZUŠ Jakuba Jana Ryby, a farního kostela ve Starém Rožmitále. Zde se budou konat koncerty, disputace i workshopy. Naší obecnou snahou je přenést část tohoto života i do Prahy, Plzně a dalších míst pevně spjatých s Rybovým životem.

Život s Rybou. Festival bude veřejnost i samotné umělce provázet v průběhu celého kalendářního roku. Započne svojí hudební částí vždy po odeznění velikonočních svátků se symbolickým vztahem právě
k Rybovu dílu Stabat mater a k duchovním otázkám obecně, a to ve dvou sekcích: Rybova hudba
a Rybův interpret. V sekci Rybova hudba budeme postupně realizovat koncertní provedení všech dochovaných Rybových skladeb. V sekci Rybův interpret budeme uvádět komentované interpretace autorových skladeb pro sólový nástroj, kdy před každým koncertem proběhne veřejná beseda s daným interpretem. Festival bude pokračovat přes letní měsíce prací  s dětmi, mládeží a mladými umělci            i odborníky. Ti se budou moci zúčastnit dalších ročníků festivalu jako interpreti v sekci Rybův junior.
V průběhu workshopového období budeme u hudebních skladatelů iniciovat vznik nových hudební skladeb, které budou ke konci kalendářního roku veřejně ohodnoceny, a na dalších ročnících                je uvedeme jako premiéru v sekci Inspirace Jakubem Janem Rybou.

Osobnosti. Skupina zakladatelů festivalu sestavuje hudební dramaturgii akcí z renomovaných těles
a interpretů české i světové hudební scény. Workshopy jsou rozděleny do třech sekcí dle aspektů Rybovy činnosti. Pro zajištění jejich realizace a vedení jsme získali respektované osobnosti v dané oblasti. Prvotní okruhy workshopů dle vzdělávacího aspektu jsou: "Tvůrčí dílny pro mladé umělce
a odborníky v oblasti skladby" a "Kurzy interpretace hry na flétnu pro mladé umělce a odborníky" - garant Jaroslav Pelikán, "Kurzy interpretace hry na varhany pro mladé umělce a odborníky" - garant Adam Viktora, "Kurzy interpretace sborového zpěvu a sborového zpěvu chrámových sborů pro děti, mladé umělce a odborníky" a "Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži" - garant Jakub Hrubý. Prvotní okruhy workshopů dle literárního aspektu jsou následovné: "Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební publicistiky" - garant Milan Bátor. Prvotní okruhy workshopů dle aspektu vzniku nové hudby jsou následovné: "Světská a duchovní skladba soudobého autora - soutěž  s konkrétním zadáním (např. zhudebnění textů nebo překladů J. J. Ryby, nebo dopsání sólového partu   v koncertu pro cembalo a orchestr apod.) pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební skladby" - garanti a porotci: Jaroslav Pelikán, Zdeněk Klauda, Slávek Matoušek.

Kontroverze. Při seznamování se s životními osudy J. J. Ryby zjišťujeme, že problémy, kterými se celý život trápil, ale které se pokoušel aktivně řešit, se s našimi problémy z velké části shodují. Inspirativní    je pro nás také odvaha, pracovitost a energie, se kterou se potýkal při zdolávání nelehké a někdy
i beznadějné situace, ve které se jako hudebník a také jako organizátor hudebního dění v regionu ocital. K uspořádání "Konference - disputace věnované problematice současnosti a budoucnosti tzv. vážné hudby" nás motivovalo právě poznání Rybova života souznící s našimi dlouhodobými úvahami 
o situaci v dané oblasti, která nám nepřipadá uspokojivá. Vzhledem k tomu, že konferenci plánujeme konat každoročně, chceme se v daném ročníku věnovat jednomu segmentu z celého spektra existujících problémů. Pro příklad uvádíme několik témat, jejichž stav nám připadá alarmující:

KOMUNIKACE V HUDEBNÍM SVĚTĚ: vysoká míra diversifikace žánrů a podžánrů, kdy hudebníci
z různých vzájemně odcizených oblastí spolu jen obtížně komunikují, a to často nejen hudebně, 
ale i verbálně

HUDEBNÍ INSTITUCE: problematika hudebních institucí a jejich malé flexibility při naplňování stále        se měnícího spektra jejich poslání

HUDEBNÍ TVORBA: absolutní odtažitost nově vzniklé hudební tvorby od skutečných zájmů hudební veřejnosti

HUDEBNÍ ŠKOLSTVÍ: problematika hudebního školství a následného uplatňování absolventů hudebních škol v profesionálním světě

HUDEBNÍ ELITY: problematika uměle vytvořeného světa tzv. hudebních elit a poukázání na neživotnost elitářského přístupu k hudbě, který produkuje nezájem publika o tzv. vážnou hudbu nebo případně zájem  o akce tohoto žánru, které jsou vnímané pouze jako exklusivní společenská událost, nikoliv jako kulturní fenomén

Konference. Odborné kolokvium se bude konat v Rožmitále pod Třemšínem za účasti veřejnosti
v prostorách Společenského centra a v ZUŠ J. J. Ryby. Aktivními účastníky konference budou osobnosti z řad aktivních hudebníků (instrumentalisté, dirigenti, zpěváci, skladatelé), muzikologů, publicistů
a hudebních kritiků, kteří přednesou svůj příspěvek k vybranému tématu. Všechny příspěvky budou
po skončení konference spolu se závěrem a stanovením tématu dalšího ročníku konference vytištěn
ve sborníku. Aktivní účastníci konference obdrží za svůj příspěvek symbolický honorář. Počet diskutujících bude každý rok předem veřejně ohlášen. O nominaci rozhodne pořadí přijatých přihlášek.
Pro zakládající ročník byly osloveny tyto osobnosti (uváděné bez titulů a hodností):
Zdeněk Wasserbauer, Pavel Posád, Václav Luks, Marek Štryncl, Adam Viktora, Vojtěch Jouza,
Jiří Panocha, Bohuslav Matoušek, Miloš Bok, Ondřej Štochl, Zdeněk Pololáník, Tomáš Netopil,
Zbyněk Müller, Lubomír Mátl, Jiří Chvála, Miroslav Pšenička, Josef Kšica a Vladimír Roubal. Mediátorem konference bude osobnost, která nemusí být nutně odborníkem v diskutované oblasti, ale měla by být respektovanou a veřejně známou osobou, samozřejmě s kladným vztahem k "vážné" hudbě. Konferenci předsedá Jakub Jan Ryba, jehož účast je symbolicky vyjádřená prázdnou židlí v čele diskutujících.
Už samo studium Rybova životopisu a jeho lidských i tvůrčích postojů je zdrojem poznání, které může pomoci nacházet východiska a ukazovat směr, kudy se ubírat dál. Celá diskuze bude nahrávána
a zveřejňována jak Českým Rozhlasem, tak i internetovými streamovými médii.

Naděje. Naším společným snem je koncertní uvedení Rybova oratoria Stabat mater v Rybově Rožmitále v interpretačním provedení Zdeňka Klaudy. K jeho zařazení do dramaturgického výběru nás bezesporu opravňuje nejen mimořádný ohlas odborné i laické veřejnosti k již vydané nahrávce, ale i naše společná láska a obdiv k tomuto ojedinělému dílu a Jakubu Janu Rybovi. Věříme, že celý formát festivalu bude kulturně společenským přínosem a radostí pro všechna otevřená srdce i velmi významným kulturně-společenským počinem města Rožmitál pod Třemšínem.

Skupina zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby:

Šimon Kaňka, Josef Vondrášek, Hubert Hoyer, Zdeněk Klauda, Jaroslav Pelikán, Tomáš Janeček

v Karlových Varech, dne 20. 03. 2018

za Skupinu zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby na základě společných materiálů vypracoval:

Šimon Kaňka, v. r.

ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby

jednatel společnosti Anthonea Musica s. r. o. - pořadatel festivalu

Program 5. ročníku Rybova festivalu 2022:

Program 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2023: